Warunki członkostwa

1- Identyfikacja i dostęp

Niniejsze Warunki regulują korzystanie i dostęp do tej witryny (dalej „Witryna”), której właścicielem jest firma FinCloudApps, S.L. (dalej, „FindCloudApps”), z numerem CIF B-88646617 i adresem Avda Primado Reig 129 – Entresuelo D (Walencja), Hiszpania.

Dostęp i/lub rejestracja w Witrynie nadaje Ci status użytkownika.

2- Akceptacja warunków

Akceptując Regulamin, użytkownik (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) zobowiązuje się do tego, aby przez cały czas działać zgodnie z postanowieniami określonymi w klauzulach niniejszego dokumentu.

3- Cel Witryny

Firma FindCloudApps opracowała niniejszą Witrynę w celu oferowania Użytkownikom dostępu do informacji o różnych produktach i usługach finansowych firm zewnętrznych (zwanych dalej „Dostawcami”), takich jak między innymi minikredyty, pożyczki, rachunki oszczędnościowe, karty kredytowe, aby Użytkownicy mogli ocenić opcje finansowe, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

4- Usługi oferowane przez FindCloudApps

FindCloudApps oferuje usługę, która umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji o warunkach i cenach produktów oraz usług finansowych proponowanych przez Dostawców, wyłącznie w celu informowania Użytkowników o różnych dostępnych możliwościach finansowych i porównywania ich ze sobą tak, aby następnie mogli wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom i profilowi.

W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany nabyciem jakichkolwiek produktów lub usług, na temat których FindCloudApps podał informacje w Witrynie, Użytkownik musi zakupić ten produkt lub usługę bezpośrednio na odpowiedniej stronie internetowej Dostawcy.

Biorąc pod uwagę, że kontraktowanie i nabywanie produktów i usług finansowych odbywa się bezpośrednio z Dostawcą, to on będzie odpowiedzialny za określenie wszystkich warunków umowy (warunki płatności, stawki, odsetki, odpowiedzialność), które muszą być wyraźnie zaakceptowane przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego Dostawcy.

Zgodnie z powyższym FindCloudApps informuje Użytkowników, że nie oferuje, nie dostarcza ani nie sprzedaje produktów lub usług finansowych za pośrednictwem Witryny, a jedynie przekazuje informacje o ich warunkach i stawkach zgodnie z potrzebami, które Użytkownicy wskazali w Witrynie.

5- Sposób działania usług FindCloudApps

Aby Użytkownicy mogli korzystać z usług, które FindCloudApps oferuje za pośrednictwem Witryny, muszą:

5.1- Utworzyć konto użytkownika:

Użytkownicy będą musieli zarejestrować się w Witrynie i utworzyć „Konto Użytkownika”, dla którego muszą wypełnić formularz online z wymaganymi w nim danymi.

Po zarejestrowaniu się w Witrynie Użytkownicy uzyskają dostęp do swojego konta, za którego użytkowanie ponoszą pełną odpowiedzialność. W związku z tym Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwe przechowywanie i poufność nazwy użytkownika i/lub haseł, które umożliwiają dostęp do ich konta oraz zobowiązują się nie umożliwiać ich użytkowania, ani tymczasowo ani na stałe, ani nie zezwalać na dostęp osobom trzecim.

Na mocy powyższego Użytkownicy muszą niezwłocznie powiadomić FindCloudApps za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@credcatch.com o wszelkim niewłaściwym użyciu nazwy użytkownika i/lub hasła z powodu okoliczności, takich jak kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp do nich, w celu ich natychmiastowego usunięcia. Dopóki takie fakty nie zostaną przekazane, firma FindCloudApps będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z niewłaściwego użycia nazw użytkowników lub haseł przez nieuprawnione osoby trzecie.

5.2- Dokonać weryfikacji tożsamości:

Użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na krok „WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI” oraz w celu zagwarantowania ważności używania karty kredytowej oraz na to, aby firma FindCloudApps pobrała z niej opłatę w wysokości 99 eurocentów (0,99 EUR). Ten proces jest przeprowadzany tylko w celu weryfikacji poprawności działania karty kredytowej.

5.3- Darmowe konto przez określony czas i realizacja wymaganej płatności.

Użytkownicy mogą korzystać z Konta Użytkownika całkowicie bezpłatnie przez okres 4 dni kalendarzowych, przy czym po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego będą musieli uiścić kwotę wskazaną w Witrynie przed dokonaniem subskrypcji. W szczególności cena będzie wyrażona w euro (EUR), z uwzględnieniem podatków i opłat za zarządzanie, które, w stosownych przypadkach, mogą istnieć.

Oznacza to, że po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego wynoszącego 4 dni kalendarzowe FindCloudApps przystąpi do automatycznego naliczenia kwoty wskazanej w Witrynie pod warunkiem, że Użytkownik nie zgłosi (w ciągu 4 dni kalendarzowych od rejestracji) odmowy kontynuacji usługi oferowanej przez FindCloudApps.

Jeżeli w tym czasie nie można zweryfikować płatności, zarejestrowani użytkownicy wyraźnie akceptują, że w przypadku, gdy pierwsza próba pobrania płatności zakończy się niepowodzeniem FindCloudApps ponowi pobranie składki członkowskiej maksymalnie 6 razy, pobierając dwie następujące opłaty:

1- FindCloudApps pobierze kwotę w wysokości 99 eurocentów (0,99 euro) w celu sprawdzenia poprawności działania karty kredytowej.

2- FindCloudApps pobierze pozostałą opłatę, po odliczeniu 99 eurocentów (0,99 euro) od ustalonej wcześniej kwoty.

W przypadku niepobrania opłaty za usługę przez FindCloudApps, firma niezwłocznie przerwie świadczenie usługi na rzecz Użytkownika i przystąpi do likwidacji jego konta w Witrynie, w konsekwencji czego utraci on status zarejestrowanego Użytkownika i dostęp do swojej prywatnej strefy klienta oraz utraci możliwość korzystania z usług dostępnych w Witrynie.

Wniesienie tej opłaty pozwoli Użytkownikowi na korzystanie z usług FindCloudApps przez okres jednego miesiąca.

Po upływie pierwszego miesiąca od daty rejestracji konto użytkownika zostanie odnowione pod warunkiem, że użytkownik nie wyrazi odmowy dalszego korzystania z usług dostępnych w Witrynie.

Cena usługi odnowienia wyniesie 19,90 euro (z VAT) i jest to opłata bankowa, która będzie pobierana co miesiąc, przedłużając ważność konta użytkownika w Witrynie o jeden miesiąc.

Użytkownicy mogą zlikwidować swoje konto w Witrynie w dowolnym momencie, bez dodatkowych kosztów. W tym celu muszą skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z danych dostępnych w Witrynie.

Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na rozliczenie opłat za usługi drogą elektroniczną.

5.4- Chargeback – Wniosek o obciążenie zwrotne:

Użytkownik w przypadkach, w których żąda zwrotu kwoty zapłaconej FindCloudApps za świadczone usługi poprzez obciążenie zwrotne (chargeback), wyraźnie akceptuje, że FindCloudApps przekaże następujące informacje podmiotowi bankowemu, do którego zwrócono się o obciążenie zwrotne, aby nie przeprowadzić obciążenia zwrotnego, o które poprosił klient.

Dane, które należy przekazać do banku to:

– Dane rejestracyjne Użytkownika:

► Adres IP
► Data i czas utworzenia
► E-mail
► Telefon komórkowy
► Imię i nazwisko

– Dane transakcji:

► Data i czas utworzenia
► Faktura w formacie PDF online
► Akceptacja płatności przez Klienta

6- Powitalny e-mail i dostęp do Konta Użytkownika. Obowiązki zarejestrowanych użytkowników w zakresie przechowywania ich kluczy bezpieczeństwa

Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zarejestrowany Użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji, zawierającą następujące informacje oraz poniższe linki.

► Nazwa użytkownika, aby uzyskać dostęp do Konta użytkownika.

► Tymczasowe hasło dostępu do Konta Użytkownika, a także informacje potrzebne do jego zmiany

► Link do bezpośredniego dostępu do Regulaminu.

► Dostęp do informacji do uproszczonych faktur za opłaty dokonane przez https://credcatch.com

Użytkownik jest odpowiedzialny za pieczę nad wszystkimi danymi niezbędnymi do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, w szczególności nad jego nazwą Użytkownika i hasłem, które są osobiste i niezbywalne. W przypadku ich zgubienia lub kradzieży obowiązkiem Zarejestrowanego Użytkownika jest niezwłoczne powiadomienie FindCloudApps za pośrednictwem adresu e-mail support@credcatch.com

Zarejestrowany Użytkownik wyraźnie zwalnia FindCloudApps z jakiegokolwiek roszczenia z tytułu utraty lub kradzieży danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników.

7- Informacje dostarczone przez FindCloudApps w Witrynie

Wszystkie informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem Witryny podlegają informacjom, które Dostawcy wcześniej przekazali FindCloudApps.

Zgodnie z powyższym FindCloudApps nie ponosi odpowiedzialności za występowanie błędów w informacjach dostarczonych przez Dostawców, jak również za zmiany, które Dostawcy wprowadzą w tych informacjach lub warunkach finansowych, które FindCloudApps przedstawia w Witrynie.

Firma FindCloudApps będzie starała się aktualizować informacje dostępne w Witrynie o nowe produkty i usługi finansowe, zgodnie z nowymi opcjami oferowanymi przez Dostawców.

Żadna informacja, opinia i/lub rekomendacja pojawiająca się w Witrynie nie stanowi oferty sprzedaży ani prośby o zakup produktów lub usług finansowych, na temat których FindCloudApps oferuje informacje w Serwisie.

8- Rezygnacja z usług i wyjątek od korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji usługi oferowanej przez FindCloudApps, wysyłając wiadomość e-mail na adres: soporte@credcatch.com lub za pośrednictwem korespondencji na adres: Avda Primado Reig 129 – Entresuelo D (Walencja), Hiszpania.

Rezygnacja z usługi nie oznacza zwrotu ze strony FindCloudApps kwot wpłaconych przez Użytkownika w momencie rejestracji w Witrynie.

Zgodnie z postanowieniami art. 103.a) Ogólnego Prawa o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów, które odnoszą się do „Świadczenia usług, po całkowitym wykonaniu usługi, po rozpoczęciu wykonywania, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika oraz przy jego oświadczeniu, że jest świadomy tego, że po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy.”

W związku z tym Użytkownicy nie będą mieli możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a w konsekwencji FindCloudApps może zastrzec sobie prawo do niedokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Użytkowników po zaakceptowaniu przez nich niniejszego Regulaminu i skorzystaniu z usługi oferowanej przez FindCloudApps.

9- Postępowanie w Witrynie

Użytkownicy zobowiązują się do zgodnego z prawem, starannego, uczciwego i prawidłowego wykorzystywania wszelkich informacji lub treści, do których mają dostęp za pośrednictwem Witryny, a wszystko to zgodnie z zasadami dobrej wiary i poszanowaniem przez cały czas obowiązujących przepisów oraz niniejszych Warunków.

W szczególności i bez ograniczeń Użytkownik Witryny:

i. Nie będzie rejestrować ani przekazywać danych, które nie są prawdziwe, dokładne, kompletne i/lub aktualne, ani nie będzie uzyskiwać dostępu do Witryny przy użyciu nazwy, danych identyfikacyjnych lub kodów dostępu innego Użytkownika ani podszywać się pod jakąkolwiek osobę, anu wykorzystywać jakiejkolwiek innej tożsamości. Użytkownik jest również odpowiedzialny za powiadomienie FindCloudApps o wszelkich modyfikacjach i/lub zmianach jakichkolwiek danych przekazanych do FindCloudApps. Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, przy czym FindCloudApps zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe informacje.

ii. Nie będzie złośliwie lub celowo powodować szkód, które mogą podważyć lub zmienić samą Witrynę, ani nie będzie wprowadzać, ani rozprzestrzeniać wirusów komputerowych, które mogą powodować nieautoryzowane zmiany w treści lub systemach składających się na Witrynę.

iii. Nie będziesz korzystać z Witryny w celach oszukańczych lub związanych z przestępstwami kryminalnymi lub nielegalnymi działaniami jakiegokolwiek rodzaju.

iv. Nie będziesz powielać, kopiować, rozpowszechniać, przekształcać ani modyfikować informacji i treści przechowywanych w Witrynie, chyba że uzyska upoważnienie właściciela odpowiednich praw.

v. Nie będziesz fałszować ani zmieniać żadnych informacji FindCloudApps.

vi. Nie będziesz współpracować z osobami trzecimi w celu wykonania któregokolwiek z opisanych zachowań.

vii. Nie będziesz używać automatycznych skryptów ani screen scrapingu do zbierania informacji dostarczonych przez FindCloudApps.

viii. Nie będziesz wykorzystywać informacji, do których ma dostęp do celów komercyjnych.

FindCloudApps zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny, anulowania kont, usunięcia lub modyfikacji treści lub anulowania świadczenia Usług w przypadku nieprawidłowego korzystania z Witryny.

10- Publikacja opinii i/lub komentarzy w Witrynie

Komentarze i opinie zamieszczane na blogu Witryny nie mogą zawierać wyrażeń, które nie są odpowiednie dla wszystkich odbiorców, ani nie mogą zawierać niestosownych treści lub treści, które nie są uważane za odpowiednie lub które obrażają ogólną wrażliwość.

W szczególności nie są dozwolone:

• Dyskryminujące publikacje: w żadnym wypadku nie będą dozwolone publikacje skierowane przeciwko jednostce i naruszające zasady prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej, wizerunku własnego i godności osoby. Zabronione są wszelkiego rodzaju publikacje dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, religię, poglądy, narodowość, niepełnosprawność lub jakiekolwiek inne okoliczności osobiste lub społeczne.

• Poniżające treść: niedozwolone są posty, które zastraszają, zawierają groźby, poniżają lub w jakikolwiek sposób promują przemoc wobec osoby lub grupy.

• Treści reklamowe: niedozwolone jest wykorzystywanie Witryny jako środka reklamy, promowania firm, marek lub rzeczy osobistych, a także w celu uzyskiwania adresów e-mail, na które można później wysyłać nieproszone informacje handlowe.

• Treści promujące samookaleczanie: zabronione są wszelkiego rodzaju publikacje promujące zażywanie środków odurzających, a także takie, które mają na celu podżeganie do zaburzeń odżywiania i samookaleczenia.

• Treści zawierające przemoc: wyraźnie zabronione jest publikowanie treści promujących przemoc i/lub zawierających między innymi przemoc seksualną lub przemoc wobec osób.

• Treści związane z terroryzmem: w żadnym wypadku nie są dozwolone publikacje promujące grupy terrorystyczne i/lub organizacje zaangażowane w brutalną i przestępczą działalność.

• Treści związane z działaniami niezgodnymi z prawem: zabronione jest tworzenie publikacji promujących działania niezgodne z prawem lub zawierających treści obsceniczne lub zniesławiające.

FindCloudApps zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i opinii, które mogą zawierać niektóre z wyżej wymienionych treści. Ponadto FindCloudApps zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkownikowi, który nie zastosował się do postanowień niniejszego paragrafu.

11- Własność intelektualna i przemysłowa.

11.1- Propiedad Intelectual e Industrial relativa al Sitio Web

Todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de este Sitio Web y, en especial, con carácter enunciativo pero no limitativo, todos los derechos sobre las fotografías, imágenes, textos, logotipos, diseños, marcas, nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial son titularidad de FinCloudApps, o bien de terceros que han autorizado expresamente a FinCloudApps para la utilización de los mismos en su Sitio Web.

Por ello y en virtud de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, “Ley de Propiedad Intelectual”), así como en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y la legislación complementaria en materia de propiedad intelectual e industrial, queda expresamente prohibida la reproducción, transmisión, adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos del Sitio Web en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, salvo autorización expresa otorgada por escrito por parte de FinCloudApps.

11.2 Propiedad Intelectual e Industrial relativa a la publicación de comentarios y opiniones publicados en el Sitio Web.

Dado que el Sitio Web permite a los Usuarios la realización de comentarios y opiniones, los Usuarios declaran expresamente que todos los contenidos que publiquen en el Sitio Web son de su propiedad exclusiva, o bien que cuentan con la autorización expresa de los titulares de los mismos.

Asimismo, los usuarios otorgan a FinCloudApps una licencia de carácter universal, sin restricciones y gratuita para el de uso, distribución, comunicación pública, adaptación y reproducción de dichos comentarios y opiniones. A través de dicha licencia FinCloudApps podrá transformar, adaptar y en definitiva, utilizar estos contenidos para el correcto funcionamiento del Sitio Web.

FinCloudApps no será responsable frente a posibles reclamaciones de terceros por posibles vulneraciones de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad Intelectual o Industrial, cuya responsabilidad deberá asumir en exclusiva el Usuario.

12- Limitación de responsabilidad

11.1- Własność intelektualna i przemysłowa związana z Witryną

Wszelkie prawa do treści, projektu i kodu źródłowego tej Witryny, a w szczególności, ale nie wyłącznie, wszelkie prawa do zdjęć, obrazów, tekstów, logo, projektów, znaków towarowych, nazw handlowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej i przemysłowej stanowią własność FindCloudApps lub osób trzecich, które wyraźnie upoważniły FindCloudAppd do korzystania z nich w Witrynie firmy.

Z tego powodu oraz na mocy przepisów Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia, który zatwierdza zmieniony tekst prawa własności intelektualnej, regulujący, wyjaśniający i harmonizujący obowiązujące przepisy prawne w tej sprawie (zwanym dalej „prawem własności intelektualnej”), a także ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia o znakach towarowych i przepisów uzupełniających dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej zabrania się powielania, przesyłania, adaptacji, tłumaczenia, rozpowszechniania, komunikacji publicznej, w tym udostępniania całości lub części zawartości Witryny na dowolnym nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez FindCloudApps.

11.2 Własność intelektualna i przemysłowa związana z publikacją komentarzy i opinii w Witrynie.

Zważywszy, że Witryna umożliwia Użytkownikom zamieszczanie komentarzy i opinii, Użytkownicy wyraźnie oświadczają, że wszelkie treści, które publikują w Witrynie, stanowią ich wyłączną własność lub posiadają wyraźne upoważnienie ich właścicieli.

Ponadto Użytkownicy przyznają FindCloudApps uniwersalną, nieograniczoną i bezpłatną licencję na wykorzystanie, rozpowszechnianie, komunikację publiczną, adaptację i powielanie wspomnianych komentarzy i opinii. Dzięki tej licencji FindCloudApps może przekształcać, dostosowywać i ostatecznie wykorzystywać te treści w celu prawidłowego funkcjonowania Witryny.

FindCloudApps nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnych naruszeń wykorzystania wcześniej istniejących utworów chronionych prawem własności intelektualnej lub przemysłowej, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

13- Hiperłącza

Witryna może zawierać hiperłącza umożliwiające Użytkownikom dostęp do stron internetowych osób trzecich. FindCloudApps nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawić się na tych stronach i które będą rozumiane jako oferowane wyłącznie w celach informacyjnych przez FindCloudApps i w żadnym wypadku nie oznaczają one związku, akceptacji ani poparcia między FindCloudApps oraz osobami lub podmiotami będącymi właścicielami takich treści lub właścicielami witryn, na których zostały znalezione.

14- Zmiany

FindCloudApps zastrzega sobie prawo do wprowadzania w niniejszym wszelkich stosownych zmian w Regulaminie, o czym Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni. Zmiany te będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w Witrynie.

15- Czas trwania

Czas świadczenia usługi Witryny oraz treści jest nieograniczony.

16- Klauzula ochronna

Wszystkie klauzule lub treść niniejszych warunków użytkowania muszą być interpretowane niezależnie i samodzielnie, a pozostałe postanowienia nie zostają naruszone w przypadku, gdy jeden z nich został uznany za nieważny wyrokiem sądu lub ostatecznym rozstrzygnięciem arbitrażowym. Odpowiednia klauzula lub klauzule zostaną zastąpione przez inne, które zachowują zamierzone cele Warunków.

17- Platforma do pozasądowego rozstrzygania konfliktów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich informujemy, że w przypadku sporu Użytkownik zamieszkały na terenie Unii Europejskiej może udać się do „Platformy internetowego rozstrzygania sporów” opracowanej przez Komisję Europejską, w celu podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu wynikłego ze świadczenia usług przez FindCloudApps.

Dostęp do „Platformy internetowego rozwiązywania konfliktów” można uzyskać za pośrednictwem następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

18- Czynności sądowe, jurysdykcja i obowiązujące ustawodawstwo

FindCloudApps zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec Użytkowników, którzy naruszają niniejszy Regulamin.

Niniejszy Regulamin podlega prawu hiszpańskiemu. Strony, zgodnie z Królewskim Dekretem Legislacyjnym 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającym tekst jednolity Powszechnej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, podlegają sądom i trybunałom w miejscu zamieszkania Użytkownika lub jeśli Użytkownik nie jest znany lub nie ma adresu na terytorium kraju, właściwe będą sądy i trybunały w Madrycie.