Polityka ochrony danych

Dyrekcja / Organ Zarządzający FinCloudApps, S.L. (zwany dalej „administratorem danych”) przyjmuje wszelką odpowiedzialność i zobowiązuje się ustanowić, wdrożyć i utrzymać niniejszą Politykę ochrony danych, gwarantując ciągłą poprawę administratora danych w celu osiągnięcia doskonałości w odniesieniu do zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) (DOUE L 119/1, 04.05.2016) oraz hiszpańskich przepisów o ochronie danych osobowych (prawo organiczne, przepisy branżowe i odnośne przepisy wykonawcze).

Polityka ochrony danych FinCloudApps, S.L. opiera się na zasadzie proaktywnej odpowiedzialności, zgodnie z którą administrator danych jest odpowiedzialny za zgodność z ramami regulacyjnymi i orzeczniczymi, które rządzą wspomnianą Polityką, i jest w stanie wykazać to przed właściwymi organami kontrolnymi.

W tym sensie administrator danych będzie kierował się następującymi zasadami, które służą wszystkim jego pracownikom jako wytyczne i ramy odniesienia w przetwarzaniu danych osobowych:

1. Ochrona danych w fazie projektowania: administrator danych będzie stosował, zarówno w momencie ustalenia sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz zintegruje niezbędne zabezpieczenia podczas przetwarzania.

2. Domyślna ochrona danych: administrator danych zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by domyślnie przetwarzane były tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla każdego z określonych celów przetwarzania.

3. Ochrona danych w cyklu życia informacji: środki gwarantujące ochronę danych osobowych będą miały zastosowanie przez cały cykl życia informacji.

4. Legalność, lojalność i przejrzystość: dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, lojalny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

5. Ograniczenie celu: dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

6. Minimalizacja danych: dane osobowe będą adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.

7. Dokładność: dane osobowe będą dokładne i w razie potrzeby zaktualizowane; zostaną podjęte wszelkie uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia lub sprostowania danych osobowych, które są niedokładne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane.

8. Ograniczenie terminu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania danych osobowych.

9. Uczciwość i poufność: dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

10. Informacje i szkolenia: jednym z kluczy do zagwarantowania ochrony danych osobowych są szkolenia i informacje przekazywane personelowi zajmującemu się ich przetwarzaniem. W cyklu życia informacji wszyscy pracownicy mający dostęp do danych zostaną odpowiednio przeszkoleni i poinformowani o swoich obowiązkach w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Polityka ochrony danych FinCloudApps, S.L. jest przekazywana całemu personelowi administratora danych i udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom.

W związku z tym niniejsza Polityka Ochrony Danych obejmuje cały personel administratora danych, który musi się z nią zapoznać oraz ją zaakceptować i przyjąć, przy czym każdy członek jest odpowiedzialny za jej stosowanie i weryfikację przepisów o ochronie danych mających zastosowanie do jego działalności, a także ma obowiązek określić i zapewnić możliwości poprawy, które uzna za stosowne, aby osiągnąć doskonałość w zakresie zgodności.

Niniejsza Polityka zostanie zweryfikowana przez Dyrekcję / Organ Zarządzający FinCloudApps, S.L. tyle razy, ile zostanie to uznane za konieczne, aby zawsze dostosowywać się do obecnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.