Zastrzeżenie prawne

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie z tej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”).

1- Prawo do informacji

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że właścicielem Witryny jest firma FinCloudApps, S.L. (zwana dalej „ FINCLOUDAPPS”), spółka prawa handlowego założona zgodnie z prawem hiszpańskim, pod numerem CIF B09951351, z adresem Avda Primado Reig 129 – Entresuelo D (Walencja), Hiszpania.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail  support@credcatch.com

2- Użytkownicy

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będą rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika niniejszej Informacji prawnej.

3- Korzystanie z Witryny

Witryna może zapewniać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, muzyki, filmów, baz danych, wyrażeń i informacji (dalej „Treści”) należących do FINCLOUDAPPS lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Wspomniana odpowiedzialność obejmuje rejestrację, która, w stosownych przypadkach, jest niezbędna do uzyskania dostępu do Treści oferowanych przez Witrynę.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści oferowanych za pośrednictwem Witryny oraz, przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich w celu (i) angażowania się w nielegalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym działania; (ii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Witryny, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować szkody wcześniej wymienione.

4- Odpowiedzialność i gwarancje

FINCLOUDAPPS oświadcza, że podjął niezbędne środki, które w miarę swoich możliwości i stanu techniki umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jego Witryny, a także brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednakże FINCLOUDAPPS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za: (a) ciągłość i dostępność Treści; (b) brak błędów we wspomnianych Treściach lub naprawienie wszelkich defektów, które mogą wystąpić; (c) brak wirusów i/lub innych szkodliwych składników; (d) szkody wyrządzone przez jakąkolwiek osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa FINCLOUDAPPS.

FINCLOUDAPPS może czasowo zawiesić dostęp do Witryny bez uprzedniego powiadomienia z powodu prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Jednakże, gdy tylko okoliczności na to pozwolą, FINCLUDAPPS z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Użytkownika o przewidywanym terminie zawieszenia świadczenia usług.

FINCLOUDAPPS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników Treści zawartych w Witrynie. W związku z tym FINCLOUDAPPS nie gwarantuje, że sposoby wykorzystania Treści, które mogą być zawarte w Witrynie, przez użytkowników są zgodne z niniejszą Informacją prawną, ani że są one wykorzystywane z należytą starannością.

5- Czas trwania i zmiany

Warunki niniejszej Informacji prawnej będą obowiązywać do momentu ich zmiany, a FINCLOUDAPPS może wprowadzić takie zmiany, które zostaną wcześniej przekazane Użytkownikowi.

FINCLOUDAPPS może usuwać, dodawać lub zmieniać Treści dostępne w Witrynie, a także sposób ich lokalizacji lub prezentacji. Warunki, które publikowane są w momencie wejścia Użytkownika na Witrynę FINCLOUDAPPS uważa się za obowiązujące.

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będą rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika warunków niniejszej Informacji Prawnej oraz, w stosownych przypadkach, dokonanych w nich zmian.